Największy salon mebli holenderskich
w Jastrzębiu

Nazwa oferty
Sposób odbioru/koszty przesyłki
Cena

Informacja

Na podstawie art. 12.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O Prawach Konsumenta Informuję:

1) o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem: Świadczenie obejmuje dostawę zamówionych towarów wg zamówienia otrzymanego od Klienta. Składanie zamówień odbywa się przy użyciu łączy internetowych za pośrednictwem strony holandmebel.pl, Porozumiewanie się z naszym sklepem możliwe jest wykorzystanie łączy internetowych oraz telefonicznych

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
"HOLAND-MEBEL" Magdalena Lichnerowicz Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie, REGON 340071689, NIP 874-156-42-08, prowadząca działalność gospodarczą na terenie całego kraju, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Bartniczka pod numerem 19/2005
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; "HOLAND-MEBEL" Magdalena Lichnerowicz Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie
4) Reklamacje należy składać na adres."HOLAND-MEBEL" Magdalena Lichnerowicz Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie oraz e.mail.biuro@holandmebel.pl

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności Informacje o łącznych kosztach zawiera specyfikacja zamówienia załączona do niniejszej informacji

6) Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy jakie ponosi klient są określone w umowie zawartej pomiędzy klientem a dostawcą internetu.

7) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie następnego po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni po wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym klient ma obowiązek dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy)
- gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta następnego dnia roboczego po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym)
- gotówka - odbiór osobisty w godzinach pracy sklepu

8) Towary dostarczane są w następujący sposób w terminach wskazanych w pkt. 7

- firma kurierska "Siódemka" oraz JAS FBG,
- przesyłka pocztowa ekonomiczna lub priorytetowa, Poczta Polska
- transport własny firmy Holand-Mebel.

Reklamacje:

1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Holandmebel.pl Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu "HOLAND-MEBEL" Magdalena Lichnerowicz Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie
3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, zgodnie z żądaniem klienta towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Klient może żądać również obniżenia ceny towaru. Jeśli powyższe żądania nie będą możliwe do wykonania przez sprzedawcę (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji

9)Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru
-Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę( oświadczenie przesłać na adres."HOLAND-MEBEL" Magdalena Lichnerowicz Jastrzębie 48, 87-322 Jastrzębie lub e.mail.biuro@holandmebel.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
-Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
-Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej holandmebel.pl
. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie mailowej na wskazany przez Państwa adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10) Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
-Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy,], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni." Wzór formularza o odstąpieniu stanowi dostępny jest na stronie holandmebel.pl

11) Obowiązek zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę nastąpi wtedy, gdy, kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

12) Klient nie może odstąpić od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13) Sprzedawca dostarczy klientowi rzecz bez wad, zgodnie z zamówieniem klienta.

14) Sprzedawca nie zapewnia gwarancji oraz usług posprzedażowych na sprzedany towar.

15) Sprzedawca dokonuje transakcji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym nie stosuję się u niego kodeksu dobrych praktyk, który jest dokumentem dodatkowym.

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; nie dotyczy

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; nie dotyczy

18) sprzedawca nie wymaga złożenia kaucji przez klienta;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony - nie dotyczy

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; - nie dotyczy

21) w przypadku sporu co do reklamowanego towaru, strony mogą poddać się mediacji lub wnieść sprawę bezpośrednio do Sądu.